Privacy

 
 

Algemeen

De bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens staan bij Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie hoog in het vaandel. We gaan uiterst zorgvuldig om met gegevens binnen Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we uw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.

2. Wij nemen alle om uw redelijke voorzorgsmaatregelen persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze verwerkers dat ook doen.

3. Wij houden ons strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
 
 

Grondslagen en doeleinden

Wij verwerken alleen uw gegevens voor zover dit wettelijk is toegestaan. Dit doen wij op basis van de volgende grondslagen en doeleinden:

 • uitvoeren van een overeenkomst;
  Uw naam en rekeningnummer worden gebruikt om uw donatie te kunnen verwerken.;


 • toestemming;
  uw emailadres wordt gebruikt om nieuwsbrieven naar u te versturen. Dit doen wij enkel als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief.
 
 

Verwerkers

Het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen brengt risico’s voor de privacy met zich mee. Dit doen wij dus nooit zomaar. Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie is verantwoordelijk voor wat er met persoonsgegevens gebeurt.
Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Support & Donate. Support & Donate is een online donatieplatform gekoppeld aan de website van Vrienden van Rijndam Revalidatie om donaties en actiepagina’s mogelijk te maken.
 
 

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Wij controleren regelmatig de technische veiligheidsmaatregelen en passen deze indien nodig aan aan de nieuwste stand van de techniek. Deze regels gelden door middel van verwerkersovereenkomsten ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.
Toegang tot gegevens is beperkt; alleen medewerkers die de toegang echt nodig hebben voor de werkzaamheden, krijgen die toegang ook. Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.
 
 

Bewaartermijnen

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Support & Donate en Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie bewaren uw naam en emailadres 1 jaar. Als u een actiepagina heeft bewaren we uw gegevens zolang als de actiepagina bestaat.

Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden uw persoonsgegevens op een beveiligde manier verwijderd en vernietigd door ons. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.
 
 

Uw rechten

U heeft, als betrokkene, de volgende rechten:

 • Recht op informatie
  U heeft het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom de gegevensverwerking plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens bij u zelf worden verzameld, als wanneer dit via anderen gebeurt.
 • Recht op inzage en afschrift
  U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien persoonsgegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin u inzage wenst, dan worden deze persoonsgegevens afgeschermd.
 • Recht op correctie
  U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om Rijndam te verzoeken gegevens van u te verwijderen (gegevenswissing). Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:
  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • u trekt uw toestemming in (indien de verwerking hierop is gebaseerd).
 • Recht van beperking
  U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen), indien een van de volgende punten van toepassing is:
  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die wij nodig hebben de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Rijndam zwaarder wegen dan die van u.
 • Dataportabiliteit
  U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd.
  Dat wil zeggen dat u het recht heeft uw persoonsgegevens, die u aan Rijndam heeft verstrekt, in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand kunt verkrijgen. Tevens heeft u het recht die gegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:
  • digitaal verwerkt worden, en
  • die in het kader van de behandelovereenkomst of op basis van toestemming worden verwerkt.
 • Recht op bezwaar
  Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Als de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van de rechtsgrond ‘belang van de organisatie’*, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  U kunt uw verzoek ten aanzien van de bovenstaande rechten schriftelijk indienen bij uw (revalidatie)arts. Binnen één maand krijgt u een reactie op uw verzoek.
 
 

Wijzigingen van het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer het statement is gewijzigd, communiceren we dit via de website van Vrienden van Rijndam Revalidatie.
 
 

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met onze privacy office via privacyoffice@rijndam.nl.